Studentjuristen
Trygderett

Trygderett

Om trygderetten

Trygderetten er et rettsområde som omfatter regler om økonomisk kompensasjon ved forskjellige livssituasjoner, herunder arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, skade og sykdom, uførhet, alderdom og dødsfall. Noen av trygderettighetene har menneskerettslig- eller grunnlovsvern, og den viktigste loven på området er ansett å være lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

 

Mange forbinder naturligvis dette rettsområdet med NAV, som er den norske Arbeids- og Velferdsetaten. NAV er for de fleste særlig assosiert med økonomisk støtte under perioder borte fra arbeid eller ved arbeidsledighet. NAV gir blant annet arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, pleiepenger og uføretrygd, der søkeren oppfyller vilkårene. Noen ganger får man automatisk rett på ytelsen, dersom man befinner seg i den beskrevne livssituasjon, mens det i andre tilfeller må foretas en skjønnsmessig vurdering av om søkeren skal få økonomisk kompensasjon.

 

Ta kontakt med Studentjuristen. Vi tilbyr lettvint, effektiv og gratis rettshjelp.

unsplash