Studentjuristen
Arbeidsrett

Arbeidsrett

Om arbeidsretten

 Innenfor arbeidsretten reguleres arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Den sentrale loven på området er lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

 

Arbeidsrettslige tvister oppstår ofte rundt spørsmål om midlertidige ansettelser, permitteringer, oppsigelser eller avskjed, overtid, utelatt lønn eller feriepenger, sykepenger eller diskriminering på arbeidsplassen.


Et annet vanlig spørsmål er hvor langt arbeidsivers styringsrett rekker. Hva kan arbeidgiver pålegge en arbeidstaker av oppgaver og lignende. Dette styres av ulovfestede regler.

 

I arbeidsretten vil det være flere tidsfrister å forholde seg til, for eksempel frist ved fremsettelse av forhandling i forbindelse med oppsigelse. Der er derfor viktig å handle raskt dersom du har havnet i en arbeidsrettslig tvist. Ta derfor kontakt med Studentjuristen snarest dersom du er i tvil om at det er skjedd noe galt i arbeidsforholdet ditt.


unsplash