Studentjuristen
Sosialrett

Sosialrett

Om sosialretten

Sosialretten regulerer ulike økonomiske og ikke-økonomiske tiltak som enkeltpersoner etter omstendighetene kan ha krav på. Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) har som formål blant annet å bedre levekår og bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt forebygge sosiale problemer.

 

Disse formålene gir seg blant annet utslag i reglene om kommunens medvirkningsplikt til å skaffe boliger til vanskeligstilte, sosialstønad til livsopphold eller i særlige tilfeller, midlertidig botilbud og kvalifiseringsprogram- og stønad.

 

Kommunen har en plikt til å gi opplysning, råd og veiledning som bidrar til løsning eller forebygging av sosiale problemer. Får du ikke den hjelpen du mener du har rett/behov for? Ble det stilt tyngende eller urimelige vilkår ved ditt vedtak? Ta kontakt med Studentjuristen. Vi tilbyr lettvint, effektiv og gratis rettshjelp.